Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti GLANDULA MYSTERY s.r.o.

1. Oblasť pôsobnosti a všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len „VOP“ ) sú platné pre všetky dodávky tovaru realizované spoločnosťou GLANDULA MYSTERY s.r.o., Lehnice-Masníkovo 61, 930 37 Lehnice IČO : 45283087, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava. odd. : Sro, vložka č. 38713/T  (ďalej aj ako „predávajúci“).

1.2. Na všetky dodávky predávajúceho realizované prostredníctvom internetového výdaja sa vzťahujú tieto VOP predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že s týmito VOP bol oboznámený a tieto bez výhrad akceptuje.

1.3. Úplný obsah záväzkového vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je tvorený uzatvorenou zmluvou (elektronická objednávka a jej potvrdenie) a týmito VOP.

1.4. Tieto VOP boli vypracované najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z.   elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2 Sortiment tovaru

2.1. Sortiment internetového výdaja je uvedený na webovom sídle predávajúceho www.old.jodaorganika.sk.


3. Prijímanie objednávok / uzatváranie kúpnych zmlúv

3.1. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

3.2. Kupujúci realizuje objednávku tovaru výlučne na základe elektronického formulára objednávky (ďalej len ako „formulár objednávky“) uvedeného na webovom sídle predávajúceho.

3.3. Formulár objednávky obsahuje:

a) Identifikačné údaje o predávajúcom,

1. názov predávajúceho,
2. adresu predávajúceho,
3. telefónne číslo a mail predávajúceho,
4. identifikačné číslo predávajúceho,

b) identifikačné údaje o objednávateľovi/kupujúcom

1. meno a priezvisko kupujúceho, ak ide o fyzickú osobu,2. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
3. adresu kupujúceho,
4. elektronickú adresu kupujúceho,
5. telefónne číslo kupujúceho,
6. súhlas so spracovaním osobných údajov kupujúceho,

c) identifikačné údaje o odberateľovi, ak sa nezhodujú s údajmi o kupujúcom,

1. meno a priezvisko odberateľa, ak ide o fyzickú osobu,
2. adresu odberateľa,
3. elektronickú adresu odberateľa,
4. telefónne číslo odberateľa,

d) identifikačné údaje o objednávanom tovare

1. názov tovaru,
2. množstvo tovaru,
4. cenu za jeden ks tovaru,
5. celkovú cenu za objednávku,

e) číslo objednávky,

f) dátum prijatia objednávky,

g) meno a priezvisko osoby, ktorá prijala objednávku,

h) potvrdenie prijatia objednávky.

3.4. Potvrdenie prijatia objednávky obsahuje:

a) označenie objednaného tovaru a počtu balení,

b) cena s uvedením poplatku za doručenie tovaru,

c) termín a miesto doručenia tovaru, prípadne uvedenie odberateľa ak tento nie je totožný s kupujúcim,

d) spôsob doručenia/dopravy tovaru

3.5. Objednávka vykonaná cez webové sídlo kupujúceho je zabezpečená protokolom SSL.


4. Dodacie podmienky 

4.1. Tovar je dodávaný kupujúcemu v lehote uvedenej v potvrdenej objednávke. Dodacia lehote pre tovar ktorý je skladom k dispozícii je spravidla 2 až 7 pracovných dní od prijatia objednávky, v závislosti od spôsobu doručenia, ktorý si kupujúci zvolí. Ak by dodacia lehota presiahla 7 dní, kupujúci bude kontaktovaný emailom alebo telefonicky. Tovar je distribuovaný na dobierku kuriérom alebo je možný aj osobný odber. Poštovné a balné pre doručenie v rámci SR je  1,10 EUR. Pri dodaní tovaru do zahraničia výška poštovného závisí od platného cenníka Slovenskej pošty.

4.2. Termínom dodania nie je predávajúci viazaný  v prípade zásahu vyššej moci ( vis maior ), ako sú najmä živelné pohromy, vojny, občianske nepokoje, epidémia, štrajk a pod.. Po dobu trvania zásahu vyššej moci spočíva aj lehota predávajúceho na dodanie tovaru. Pri predpokladanom dlhodobejšom trvaní skutočností charakteru vis maior, ako aj pri znemožnení uskutočniť predmet plnenia v dôsledku takýchto skutočností, sú obe zmluvné strany oprávnené od uzatvorenej zmluvy odstúpiť.

4.3. Predávajúci je povinný tovar pripraviť a zabaliť. 

4.4. Súčasťou zásielky je faktúra a dodací list.

 4.5. Kupujúci je povinný tovar prevziať, alebo ak odberateľom je osoba odlišná od kupujúceho, zabezpečiť prevzatie tovaru v mieste, ktoré je uvedené ako miesto dodania v potvrdení objednávky.

4.6. V prípade, ak kupujúci tovar neprevzal z dôvodov na strane kupujúceho, je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu náklady spojené s neúspešným doručením tovaru. Ak bola kúpna cena za tovar, ktorého doručenie kupujúci zmaril, už uhradená, je predávajúci oprávnený započítať si náklady v súvislosti s doručením tovaru voči prijatej platbe a zvyšnú sumu vydá kupujúcemu.

4.7. Kupujúci je povinný tovar skontrolovať pri prevzatí a to pokiaľ to povaha a okolnosti doručenia pripúšťajú, za prítomnosti osoby, ktorá tovar odovzdala. Mechanické poškodenie obalu alebo samotného tovaru, ako aj prípadné množstevné chyby je kupujúci povinný uplatniť u doručovateľa, v prípade osobného prevzatia v predajni samotnej.

4.8. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru a podpísania dodacieho listu. V prípade, ak k prevzatiu tovaru nedôjde z dôvodov na strane kupujúceho, prechádza nebezpečenstvo zodpovednosti za škodu na kupujúceho momentom, kedy sa dostal do omeškania so splnením záväzku tovar riadne prevziať.

4.9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru momentom jeho úplného zaplatenia. Ak zaplatenie predchádzalo dodaniu tovaru, vlastnícke právo prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovar.

4.10. Dodanie tovaru mimo územie Slovenska sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho vzájomného odsúhlasenia ceny za poštovné a balné, prípadne ďalších dodacích podmienok. 


5. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu včas a riadne tak, bude táto uvedená v potvrdenej objednávke, ako aj v príslušnej faktúre alebo na pokladničnom doklade.

5.2. Kupujúci môže za tovar zaplatiť:

a) platbou v hotovosti (priamo v priestoroch predávajúceho)

b) platbou na dobierku kuriérovi pri prevzatí zásielky. Platba sa zrealizuje v hotovosti.

c) platbou na bankový účet predávajúceho. Platba sa zrealizuje prevodom pred dodaním tovaru.


6. Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru 

6.1. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadu podľa bodu 4.2. týchto VOP, ak kupujúci v termíne splatnosti za tovar riadne nezaplatil, alebo ak sa  kupujúci dostal do omeškania s prevzatím tovaru.

6.2. Kupujúci môže formou emailovej žiadosti požiadať o zrušenie vystavenej objednávky.

6.3. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť a vrátiť predávajúcemu tovar, ak zásielka obsahuje :

a) iný počet balení tovaru, ako bol objednaný,

b) poškodený vonkajší alebo vnútorný obal tovaru,

6.4. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť a vrátiť predávajúcemu tovar bez uvedenia dôvodu do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade vrátenia tovaru bez uvedenia dôvodu znáša náklady vrátenia tovaru kupujúci.

6.5. Bližšie podrobnosti o odstúpení, reklamáciách a uplatnení nárokov pri vrátení tovaru ustanovuje reklamačný poriadok predávajúceho.

Formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy

7. Ochrana osobných údajov

Zákazník v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. 

V prípade, že zákazník je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu. 

GLANDULA MYSTERY s.r.o. ako prevádzkovateľ tejto internetovej stránky týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta odstráni zo svojej databázy. 

Zákazník má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, ihneď po prihlásení. 

Oznamovacia povinnosť informačného systému osobných údajov  „e-shop“  na  Úrade na ochranu osobných údajov SR, je zaevidovaná pod číslom 201419089.

8. Kontakty

10.1. Adresa predávajúceho, kde môže kupujúci alebo odberateľ získať informácie týkajúce sa objednaného tovaru je: GLANDULA MYSTERY s.r.o., Železničná 11, 929 01 Dunajská Streda.

10.2. Telefonický kontakt a elektronický kontakt pre informácie o tovare, ktorý je predmetom predaja v pracovnom čase od 9:00 do 16:00 je nasledovný :

info@old.jodaorganika.sk     Mobil: +421 918 802 757,  +421 917 747 257


11. Záverečné ustanovenia

11.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť spolu s účinnosťou zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

11.2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena účinnosti VOP nastáva momentom ich zverejnenia na webovom sídle predávajúceho. Takto zmenené VOP sa nevzťahujú na zmluvy uzatvorené pred nadobudnutím ich účinnosti.